جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:46

ابايدىڭ ۇلتتىق سانا تۋرالى ۇعىمى

ۇمبەتقان سارسەمبين 1043 6

6 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:25

قاليلا ومار: ۇلتتى توبىر ەتۋ وڭاي، توبىردى ۇلت ەتۋ قيىن!

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2136 38

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:27

الاش-ارمان

بەيبىت قويشىباەۆ  2312 32

2 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:01

بيلىك نەگە ساياسي قوزعالىستاردان قورقادى؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2498 39

28 اقپان, 2020 ساعات 11:30

سەناتور كوتەردى. كەڭەس مۇشەسى قولدادى. پارلامەنت نە دەيدى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3579 45

25 اقپان, 2020 ساعات 17:31

قازاق سپورتىنداعى ميللياردتاردىڭ ەسەبىن كىم بەرەدى؟

قۋانىش قاپپاس 2125 19