سارسەنبى, 28 شىلدە 2021

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 18:22

حالىق جىلۋ جيناۋدا. "حالىق قالاۋلىلارى" نەگە ءۇنسىز؟

اباي اقپارات 3546 6

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:36

قىتاي جاڭالىقتار ارناسى ديماش تۋرالى

اباي اقپارات 6813 5

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:18

جاڭا قازاق ءالىپبيى نەمەسە لاتىن جازۋىنا «احمەتشە» كوشۋ

يمران بازارباەۆ 13659 21

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:13

راقىمشىلىق جاسالدى. كىمدەر بوساپ شىقتى؟

نۇرزات توعجان 2974 4

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:49

لاتىن ءارىپى ۇلتتىق سانانىڭ ويانۋ تەتىگى

مارات ەرجىگىتوۆ 4161 3

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:34

تۇمانبايدىڭ 1996 جىلى اقىن ىنىسىنە جازعان حاتى

تۇمانباي مولداعاليەۆ 26176 6017