جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 شىلدە, 2018 ساعات 00:56

دەپۋتاتتار دەمالىسقا كەتتى

Abai.kz 1766 0