جەكسەنبى, 14 شىلدە 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:22

انۋارعا نە كورىندى؟

اباي-اقپارات 6217 9

3 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:02

اڭقاۋ ەلگە ارامزا لەكتور

ءامىرجان قوسانوۆ 5269 5

31 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:01

شەتەلدىكتەر "قازاق قىزدارىنىڭ قىزىعىن ءبىز كورەلىك" دەمەي مە؟

نۇرزات توقاجان 12218 22

31 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:45

جاس قالامگەرلەردىڭ قالاماقىسى ارتادى

اباي-اقپارات 7067 3

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 23:00

الماتىدا ء"ۇي ماسەلەسىمەن" قايتىس بولعانداردى ەسكە العىزبادى

ازاتتىق راديوسى 6039 0

29 ناۋرىز, 2017 ساعات 13:58

بەس بايدان قازاققا بەس تيىن پايدا بار ما؟

اباي اقپارات 7096 9

29 ناۋرىز, 2017 ساعات 12:22

الاڭ دا الاڭ الاڭ جۇرت... جالاڭ اياق جالاڭ بۇت

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 11843 9