جەكسەنبى, 14 شىلدە 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:32

ورىس سىنىپتارىنا مانەزا مەن چينشانلو قازاق ءتىلىن ۇيرەتە مە؟

ءشارىپحان قايسار 11607 20

21 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:02

تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ «كوشى-قون قورىن» قۇراتىن مەزگىل جەتتى!

اۋىت مۇقيبەك 11122 7

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 18:22

حالىق جىلۋ جيناۋدا. "حالىق قالاۋلىلارى" نەگە ءۇنسىز؟

اباي اقپارات 5302 6

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:54

تۇرسىن جۇرتباي. «قازاق قالام قايراتكەرلەرىنە» (جالعاسى)

نۇرا ماتاي 25014 11055

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:36

قىتاي جاڭالىقتار ارناسى ديماش تۋرالى

اباي اقپارات 8855 5

15 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:22

لاتىن ءالىپبي – قازاق ءتىلىن ەركىندىككە شىعارادى

ابدىۋاقاپ قارا 9868 12

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:26

سارى داپتەردىڭ سىرى

اباي اقپارات 9764 2

13 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:00

بۇل مارجانىڭ دەپۋتاتىق مانداتىن قايتارىپ الۋ كەرەك!

داۋرەن قۋات 12034 14