سەيسەنبى, 3 تامىز 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2021 ساعات 15:55

زاڭگەرلەردىڭ «حايپ» قۋعانى - قوعام ءۇشىن قاۋىپتى ءۇردىس

ءلاززات احاتوۆا 1946 2

21 مامىر, 2021 ساعات 11:47

تەكتىلىك قان با، الدە، رۋح پا؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 3868 20

20 مامىر, 2021 ساعات 20:14

جەرگە قاتىستى ءبىزدىڭ 10 ماقساتىمىز

مۇحتار تايجان 2778 1

17 مامىر, 2021 ساعات 13:28

ارۋاق قازاققا قۇداي بولمايدى

مارات ءبايدىلداۇلى 5816 28

17 مامىر, 2021 ساعات 13:25

ءتىل جانە مەمقاۋىپسىزدىك فيلوسوفياسى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2069 10

14 مامىر, 2021 ساعات 14:56

سوعىس جەتىمى

شەرحان مۇرتازا 7707 2

14 مامىر, 2021 ساعات 12:28

جەرگە قاتىستى 10 ماقسات...

مۇحتار تايجان 1985 7