سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:20

باق پەن سور

اباي-اقپارات 4723 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:23

بايقوڭىرعا قازاق تا، تەڭگە دە كىرە الماي ءجۇر...

اباي-اقپارات 5410 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:19

«قازاققا ۇلتجاندىلىق، ۇلتىن ءسۇيۋ جەتىسپەيدى»

اباي-اقپارات 4440 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:08

الاشتىڭ بالاسى امان قالار ما، جوق پا

اباي-اقپارات 5978 0

28 مامىر, 2014 ساعات 13:13

اسەمعازى قاپانۇلى. الپەشتەگەن قىزى نە بولدى ەكەن؟

اباي-اقپارات 4388 0

28 مامىر, 2014 ساعات 13:10

باۋىرجان باباجانۇلى. قامشى قۇدىرەتى

اباي-اقپارات 4201 0

27 مامىر, 2014 ساعات 17:15

ءسىز كىمسىز، مۇراتبەك مىرزا؟

اباي-اقپارات 4993 0