جەكسەنبى, 10 جەلتوقسان 2023

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 مامىر, 2014 ساعات 10:34

داۋرەن قۋات. زامانداس. مۇڭداس. قالامگەر

باكەڭمەن – ۆالەري ميحايلوۆ اعامىزبەن جازۋشىلار وداعىنىڭ دالىزىندە بىرەر رەت كەزدەسىپ، قول الىسقانىمىز بولماسا، جەكە باسىمىزدىڭ تانىستىعى جوق ەكەن. باكەڭ – سىپايى ادام.

اباي-اقپارات 8528 0

22 مامىر, 2014 ساعات 11:50

«جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭ ەۋروپادا دايىندالعان با؟

زاڭنىڭ قاراپايىم قازاققا اۋىر ءتيىپ جاتقاندىعىن كوكتە ۇشاقپەن جۇرگەندەر بىلمەيدى.

اباي-اقپارات 6795 0

21 مامىر, 2014 ساعات 12:23

اعايىنعا «ورال» دەي مە، «جوعال» دەي مە؟

بىزگە ءوز قانداستارىنا ءبىر-اق كۇندە ازاماتتىق بەرەتىن پۋتيننىڭ قادامى كەرەك.

اباي-اقپارات 7453 0

20 مامىر, 2014 ساعات 15:27

ورالمانداردىڭ 70 پايىزىندا جوعارعى ءبىلىم جوق

ۆيتسە-ءمينيستردىڭ كەلتىرگەن دەرەگىنە سەنسەك، ەڭبەككە جارامدى ورالمانداردىڭ 8,6 پايىزى جوعارعى ءبىلىمدى، 20,6 ورتا ءبىلىمدى، 71 پايىزى جالپى ءبىلىم بار نەمەسە مۇلدەم ءبىلىم الماعان.

اباي-اقپارات 11670 0

20 مامىر, 2014 ساعات 13:23

دۋلىعا اقمولدا - «باقىتسىز» بۋىننىڭ جۇلدىزى

مىنە، سول بۋىننىڭ ماڭدايعا بىتكەن جۇلدىزى دەپ دۋلىعا اقمولدانى اتاساق، قاتەلەسپەيتىن شىعارمىز.

اباي-اقپارات 8199 0

20 مامىر, 2014 ساعات 12:42

قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە تۇرعىندار ازايۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 7355 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:20

وسى ءسىز كىمسىز، مۇساباەۆ مىرزا؟!

قازعارىش ۇلتتىق اگەنتتىنىڭ باسشىسى تالعات مۇساباەۆقا انتيگەپتيل جانە حالىقتىق اليانس ازاماتتىق قوزعالىستارىنىڭ اتىنان ساۋال

اباي-اقپارات 8092 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:06

اشارشىلىق قاشان باستالدى؟

قازاق جەرىندە اشارشىلىق قاشان باستالدى جانە ونى كىم قولدان جاسادى؟

اباي-اقپارات 9003 0