سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 662. جازىلعاندار — 46. قايتىس بولعاندار — 6

ساياسي پورترەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قازان, 2019 ساعات 11:51

كەمەڭگەر كەكىلباەۆ كەڭىستىگى

قىرىمبەك كوشەرباەۆ 13206 31

8 قازان, 2019 ساعات 11:35

كەمەل كۇننىڭ – شۋاعى مول، كۇنگەيى زور بولادى...

مىڭجان بايجانين 9112 3

15 تامىز, 2019 ساعات 10:58

مەن نەگە «جەمقور» باسشىنى قورعاۋعا مىندەتتىمىن؟

ومىرزاق اقجىگىت 10670 18

8 تامىز, 2019 ساعات 13:20

ارىستاعى اپاتقا "مەكتەپ مەڭگەرۋشىسى" عانا كىنالى...

قۋانىش قاپپاس 20976 17

30 شىلدە, 2019 ساعات 16:22

عابيدوللا ءابدىراحىموۆ قىزمەتىنەن كەتتى

Abai.kz 7472 9