بەيسەنبى, 18 تامىز 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 مامىر, 2017 ساعات 13:23

قازاق تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان اسكەري پاراد ءوتتى

اباي-اقپارات 7354 20

5 مامىر, 2017 ساعات 11:59

سوعىس... جەڭىس... اتالارعا تاعزىم...

ازكەن التاي 7155 68

4 مامىر, 2017 ساعات 13:11

ۇلتقا قارسى كەز-كەلگەن ازاماتتى «جارنامالاۋ» كەرەك

اكەش بايباتىر 54265 40

3 مامىر, 2017 ساعات 07:48

تەكتىنىڭ تۇياعى – مۇگىلسىم سىرتتانوۆا

ەلدوس توقتارباي 7089 2

28 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:38

ءسۇيىنشى، جەر ماسەلەسى شەشىلدى!

اۋىت مۇقيبەك 25092 32

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:46

"سامۇرىق-قازىنادا" تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق ەكەن

ءشارىپحان قايسار 8126 23