سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:51

تاشكەنتتەگى قازاق ءتىلىنىڭ جاعدايى

جۋىردا وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ستاتيستيكالىق كوميتەتىنىڭ حالىق ساناعى بويىنشا مالىمەتتەرى جاريالاندى.

اباي-اقپارات 4003 0

18 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:48

شەتەلدەگى قازاق جاستارىنا ۇندەۋ: نە ءول، نە كەل!

اباي-اقپارات 1974 0

17 ناۋرىز, 2014 ساعات 03:37

بەيسەن احمەتۇلى. قىرىم رەفەرەندۋمى – ساياسي ويىن

اباي-اقپارات 1776 0

14 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:01

قاسىموۆ قانداستاردىڭ ءوتىنىشىن ورىنداۋدان باس تارتتى

اباي-اقپارات 1866 0

6 ناۋرىز, 2014 ساعات 05:19

مەڭدىباي ىزتۇرعانۇلى. 14 ناۋرىز - جاڭا جىلدىڭ باسى

اباي-اقپارات 1819 0