سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 ءساۋىر, 2018 ساعات 13:59

«INFOMATRIX–ASIA». قازاق بالالارى ۇسىنعان جوبالار قانداي؟

 كوگەرشىن تىلەگەن 4944 6