جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 448. جازىلعاندار — 28. قايتىس بولعاندار — 3

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 ناۋرىز, 2020 ساعات 17:34

ۇقك: داۋروۆتىڭ ارەكەتىندە قىلمىستىق قۇرام جوق

Abai.kz 1541 8

16 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:58

ءبىر كونتسەرتتەن كەيىنگى وي...

قۋات قايرانباەۆ 1836 12

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:14

دۇكەندەگى دۇربەلەڭ - بيلىككە دەگەن سەنىمسىزدىك

قۋانىش قاپپاس 1529 27

13 ناۋرىز, 2020 ساعات 09:30

مامىراەۆ ماجىلىستەن كەتسىن!

اۋىت مۇقيبەك 8457 50

12 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:40

وزبەكستان ءبىرىنشى، قازاقستان ەكىنشى ورىن الدى...

قۋانىش قاپپاس 2347 8

11 ناۋرىز, 2020 ساعات 15:33

نازارباەۆ «نۇر وتان» جيىنى قارساڭىندا رەسەيگە نە ءۇشىن باردى؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 13650 16

10 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:12

ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنىڭ كۇندەلىگى

Abai.kz 711 2