سارسەنبى, 17 تامىز 2022

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 شىلدە, 2022 ساعات 14:46

ايۋدى ۇڭگىرىندە تۇنشىقتىرۋ: رەسەيدىڭ جەڭىلىسى

امانتاي تويشىبايۇلى 1766 11

19 شىلدە, 2022 ساعات 15:28

قاراباق ساپارى: باسقىنشىنىڭ زۇلىمدىعى

Abai.kz 1891 4

19 شىلدە, 2022 ساعات 15:17

قوستاناي قازاقتانۋعا قارسى ما؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 1237 2

19 شىلدە, 2022 ساعات 14:51

شاكارىم شىققان الەمدىك شىڭ

اسان وماروۆ 1112 4

11 شىلدە, 2022 ساعات 13:37

ابايدى بالا تىلىندە سويلەتۋىمىز كەرەك

الماحان مۇحامەتقاليقىزى 3065 0

7 شىلدە, 2022 ساعات 15:18

ۋكراينا جانە قازاقستان

ەسبول ۇسەنۇلى 3186 14

7 شىلدە, 2022 ساعات 15:03

رەسەيگە ايتارىمىز: "ناسيلنو ميل نە بۋدەش"

كا مىرزا 10384 35