سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:00

رەسەي: قاۋىپ قويىن-قونىشىنان

اباي-اقپارات 5080 0

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:00

كۇيەۋ ساتىپ الامىن...

اباي-اقپارات 5386 6

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 09:29

قازاقستان - رەسەي بودانىنا اينالعان با؟...

قازاقستان ءۇشىن رەسەيدىڭ قايداعى ءبىر جەڭىلونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنىڭ سونشالىقتى ماڭىزدى بولعانى ما؟

اباي-اقپارات 3670 0

11 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:14

ورالحان اعاڭنىڭ رۋحىنان كەشىرىم سۇرا!

اباي-اقپارات 3584 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:11

گەي بولۋ وڭاي ەمەس

اباي-اقپارات 9501 1

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

قازاق بولايىن دەسەم، رۋ كەدەرگى بولىپ تۇر

اباي-اقپارات 6349 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:54

شەتەلگە بارىپ دەمالۋ ماقتانىش پا؟

اباي-اقپارات 3341 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:18

وزبەكتەر ەاەو-عا مۇشە بولسا...

اباي-اقپارات 3232 0