جەكسەنبى, 5 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:52

ارىق كۇرەڭ. الىس جول

الدان سمايىل 1846 0

23 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:38

پاندەميا (پوەما)

اسىلبەك جاڭبىرباي 1345 4

22 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:44

وقىلماعان كىتاپ – جەتىم

داۋرەن قۋات 1086 3

20 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:18

ءبىزدىڭ ءبولىم (اڭگىمە)

قۋاندىق شاماحايۇلى 2102 6

19 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:40

«ادەبيەت الەمىندەگى جۇمباق جان»

گۇلناز راحمەت 1516 4

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:52

دومالاي

تۇرىسبەك ساۋكەتاەۆ 1678 4

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:00

زاۋزا (اڭگىمە)

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 2216 2