جەكسەنبى, 14 شىلدە 2024

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2017 ساعات 12:24

تولىباي سىنشى تۋرالى اڭىز قىرعىز تاريحىنىڭ قاينار كوزى

جامبىل ومارۇلى 9223 6

26 قازان, 2017 ساعات 11:17

"ارميان گەنوتسيدى" تاريحي فاكت ەمەس، پىكىر. ال قازاق گەنوتسيدى شە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8166 13

26 قازان, 2017 ساعات 11:06

ەسىموۆ ەندى قايدا بارادى؟

داۋرەن قۋات 7027 9

26 قازان, 2017 ساعات 09:42

بايتۇرسىنۇلىنىڭ دايەكشەسى مەن اپوستروفتى شاتاستىرمايىق

قالدىباي قىدىرباەۆ 9663 11

25 قازان, 2017 ساعات 12:33

مومىشۇلى مويىنداعان قازاق

تاڭشولپان تولەگەن 8917 3

25 قازان, 2017 ساعات 11:49

قازاقشامىزدى قاباتوۆ قاداعالاي ما؟

مىرزان كەنجەباي 8140 17