سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 ناۋرىز, 2018 ساعات 15:35

داريعانىڭ ءداريدايى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6609 51

1 ناۋرىز, 2018 ساعات 12:47

امانگەلدى ايتالى. ورامال سالۋدان ءدىني استار ىزدەۋ بەكەر

امانگەلدى ايتالى 5110 36

28 اقپان, 2018 ساعات 14:15

قوعام قازاق تىلىنە كوشتى. سەن قاشان قازاقىلاناسىڭ، ۇكىمەت؟!.

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3910 4

27 اقپان, 2018 ساعات 13:22

27 جىلدان سوڭ... 27 اقپان!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4767 46