سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 63514. جازىلعاندار — 38008. قايتىس بولعاندار — 375

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:54

ايدوس سارىم: ەرىم دەگەن ەل بولماسا...

ايدوس سارىم 4090 30

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:31

ايەلدى ۇرۋعا ەركەكتى نە ماجبۇرلەيدى؟

مولداعالي ماتقان 3573 6

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:22

يسلام ءدىنى وتاندى سۇيۋگە ۇندەيدى...

ماقسات  قاجى التىباي 3002 8

18 قاڭتار, 2018 ساعات 11:14

قۇلسارىدا قالماق-جوڭعاردىڭ ءمۇسىنى تۇر

تۇرار شاپقارا 9022 47

18 قاڭتار, 2018 ساعات 09:56

"توبول" ءۇشىن قور بولعان قايران بايلىق؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 3797 2

17 قاڭتار, 2018 ساعات 10:39

قىتايدىڭ "جۇمساق كۇشى" دەندەپ بارا جاتقانىن بىلەمىز بە؟

Baisilam Kabylkair 8969 28

17 قاڭتار, 2018 ساعات 10:06

جەر ماسەلەسىنە قاتىستى حالىقتىڭ جەتى تالابى

تالعات قاتاۋوۆ 5359 16