دۇيسەنبى, 16 قىركۇيەك 2019

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:27

ماكسيم ارىشەۆ سانكت-پەتەربۋرگتەگى تەراكتىدە قازا تاپقان

اباي-اقپارات 1725 0

4 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:22

انۋارعا نە كورىندى؟

اباي-اقپارات 3462 9

3 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:02

اڭقاۋ ەلگە ارامزا لەكتور

ءامىرجان قوسانوۆ 2341 5

31 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:01

شەتەلدىكتەر "قازاق قىزدارىنىڭ قىزىعىن ءبىز كورەلىك" دەمەي مە؟

نۇرزات توقاجان 6232 22

31 ناۋرىز, 2017 ساعات 15:45

جاس قالامگەرلەردىڭ قالاماقىسى ارتادى

اباي-اقپارات 3412 3

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 23:00

الماتىدا ء"ۇي ماسەلەسىمەن" قايتىس بولعانداردى ەسكە العىزبادى

ازاتتىق راديوسى 2376 0

29 ناۋرىز, 2017 ساعات 13:58

بەس بايدان قازاققا بەس تيىن پايدا بار ما؟

اباي اقپارات 3613 9