جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 5790 87

15 قازان, 2017 ساعات 08:31

ءسوزجارىس: ايدوس سارىم مەن ەرمەك نارىمباي

Abai.kz 5260 31

13 قازان, 2017 ساعات 12:48

اسانوۆ مىرزا، ۇلىمنىڭ تاعدىرىنا اراشا ءتۇسىڭىز!

نۇرالى قاليەۆ 3302 0

10 قازان, 2017 ساعات 08:33

ساعىنتاەۆ اتامباەۆقا جاۋاپ بەردى

Abai.kz 4280 58

9 قازان, 2017 ساعات 18:01

ءسۇيىنشى، ىقتيارحات داۋى شەشىمىن تاپتى!

قانات بىرلىكۇلى 14018 26