سەنبى, 26 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107659. جازىلعاندار — 102530. قايتىس بولعاندار — 1699

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 جەلتوقسان, 2015 ساعات 10:03

قازاق حاندىعىنىڭ ساياسي مادەنيەتى قانداي بولدى؟

دەموكراتيالىق مادەنيەتىمىزدى بۇزعان وتارشىل رەسەيلىك پاتشا ۇكىمەتى دەپ سانايمىز. Foto..jpg

اباي-اقپارات 6044 0

18 جەلتوقسان, 2015 ساعات 11:04

اباي: قارامولادا جازىلعان ەرەجە

ساپار، 1885 جىلى قارامولادا بەس دۋاننىڭ سەزىندە قابىلدانعان ەرەجەنى بەرىپ جىبەردىم.

اباي-اقپارات 8750 0

14 جەلتوقسان, 2015 ساعات 13:19

جاڭاوزەندە حالىققا وق اتۋعا كىم رۇقسات بەردى؟

ەلدىڭ ويران-توپىرىن شىعارۋعا قانداي عانا قاتىگەزدەردىڭ ءداتى باردى؟!

اباي-اقپارات 3624 0

14 جەلتوقسان, 2015 ساعات 12:59

اتۋ جازاسىنا كەسىلگەن

كەدەيلىك ابدەن تيتىقتاتقان ازامات وسى جىلعى اقپان ايىندا جۇرەك تالماسى ۇستاپ، كەنەتتەن كوز جۇمعان.

اباي-اقپارات 5934 0

11 جەلتوقسان, 2015 ساعات 11:55

ارحات تاۋىنان تاسقا قاشالعان سۋرەتتەر تابىلدى

اباي-اقپارات 5729 1

9 جەلتوقسان, 2015 ساعات 13:41

18 جاسىندا «ويان، قازاق!» ۇيىمىن قۇرعان قىز

ۇندەۋدى قالاداعى ستۋدەنتتەر اراسىندا كەڭىنەن تاراتۋدى قولعا الدى.

اباي-اقپارات 3708 0

4 جەلتوقسان, 2015 ساعات 09:31

اۋليە بەكەت - ءپىر اتا

ءپىر – بەكەت اتاعا باس يۋ، قۇرمەتتەۋ، ونى ۇلاعاتتاۋ، جانە ۇلگى تۇتۋ.

اباي-اقپارات 24176 3

1 جەلتوقسان, 2015 ساعات 16:52

كەنەسارى حاقىندا كىم نە دەيدى؟

جازالاۋشى وتريادتار سارى دالادا سانسىراپ كەنەسارىنىڭ يەگىنىڭ استىنان اداسىپ قىرعىنعا ۇشىراپ وتىردى.

اباي-اقپارات 7579 2