سارسەنبى, 19 مامىر 2021

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 ءساۋىر, 2016 ساعات 14:38

قىتايلاردىڭ قولىنان قازا تاپقان قازاقتىڭ تۇڭعىش قارجى ءمينيسترى

ءبىز اڭگىمە ەتكەلى وتىرعان جانىمحان 1888 جىلى التاي ايماعىنىڭ سارسۇمبە اۋدانىندا تىلەۋبايدىڭ شاڭىراعىندا دۇنيە كەلدى.

اباي-اقپارات 6942 0

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:25

بەسىگىڭدى تۇزە (جالعاسى)

اۋەزدiڭ اتا مەكەنi ءبورiلi – ورتا ازيا مەن سiبiردi جالعاستىراتىن كەرۋەن جولىنىڭ ۇستiندە، ارقات بەكەتiنiڭ شىعىسىندا.

اباي-اقپارات 7786 1

31 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:24

قابدەش اعاعا جاۋاپ: اقىن سارا تورەبايدان قالاي جەڭىلدى؟

جازۋشى قابدەش ءجۇمادىلوۆ اعامىزدىڭ «ءبىرجان مەن سارانىڭ ايتىسى بولمادى، ونى جازعان ءارىپ» دەۋى – ناعىز اقيقاتتان اتتاۋ!

اباي-اقپارات 7450 0

28 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:45

بەسIگIڭدI تۇزە...

مۇحتاردىڭ ومiرiندەگi جانە ونەرiندەگi العاشقى قادامى، تۋرا ماعىناسىندا ايتقاننىڭ وزiندە، ابايدىڭ قارا شاڭىراعىنىڭ تابالدىرىعىن اتتاۋدان باستالدى.

اباي-اقپارات 8893 0

23 ناۋرىز, 2016 ساعات 01:19

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

اباي-اقپارات 4242 0

22 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:22

قازاق ءسوزىنىڭ ەتنوگەنەزيسى

وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، قازاق ەلى اتاۋىنىڭ ءسوز ءتۇبىرى ء(وز ءتۇبى، ءوز اتاسى) «از».

اباي-اقپارات 7054 1

18 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:46

ناۋرىزدىڭ تاريحىن بىلەسىز بە؟

بۇل مەرەكە يسلام داۋىرىنە دەيىن تويلانىپ، حالىق اراسىندا ەرەكشە قولداۋعا يە بولىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 5780 0

18 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:33

رەيحستاگقا تراكتورمەن شابۋىل جاساعان جاۋىنگەر

اسقا كەلگەن قوناقتاردى، اسىرەسە، الىستان كەلگەن اعايىندى تاڭقالدىرعانى — كوپەن اقساقالدىڭ كىتاپ­حاناسى بولدى.

اباي-اقپارات 3548 0