بەيسەنبى, 15 ءساۋىر 2021

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:45

بەسIگIڭدI تۇزە...

مۇحتاردىڭ ومiرiندەگi جانە ونەرiندەگi العاشقى قادامى، تۋرا ماعىناسىندا ايتقاننىڭ وزiندە، ابايدىڭ قارا شاڭىراعىنىڭ تابالدىرىعىن اتتاۋدان باستالدى.

اباي-اقپارات 8817 0

23 ناۋرىز, 2016 ساعات 01:19

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

اباي-اقپارات 4170 0

22 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:22

قازاق ءسوزىنىڭ ەتنوگەنەزيسى

وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، قازاق ەلى اتاۋىنىڭ ءسوز ءتۇبىرى ء(وز ءتۇبى، ءوز اتاسى) «از».

اباي-اقپارات 6949 1

18 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:46

ناۋرىزدىڭ تاريحىن بىلەسىز بە؟

بۇل مەرەكە يسلام داۋىرىنە دەيىن تويلانىپ، حالىق اراسىندا ەرەكشە قولداۋعا يە بولىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 5687 0

18 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:33

رەيحستاگقا تراكتورمەن شابۋىل جاساعان جاۋىنگەر

اسقا كەلگەن قوناقتاردى، اسىرەسە، الىستان كەلگەن اعايىندى تاڭقالدىرعانى — كوپەن اقساقالدىڭ كىتاپ­حاناسى بولدى.

اباي-اقپارات 3477 0

14 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:40

ۇستانىم مەن ۇيات

اڭگىمە ءالحيسساسىن ءاليحان بوكەيحاننان باستاساق.

اباي-اقپارات 3798 0

11 ناۋرىز, 2016 ساعات 13:23

التىن ادامنىڭ باسى قايدا؟

پارادوكس:باباسىنىڭ التىنىن اسپەتتەپ، باسىنا پىسقىرمايتىن ۇرپاق «ماڭگىلىك ەل» بولا الا ما؟

اباي-اقپارات 6055 0

10 ناۋرىز, 2016 ساعات 18:27

شىڭعىس حان جاسامپاز با، جاۋىز با؟..

امەريكاندىق جاك ۋەتەرفورد دەگەن پروفەسسوردىڭ «قازىرگى الەمنىڭ نەگىزىن سالۋشى ۇلى يمپەراتور شىڭعىس حان» اتتى تۋىندىسى ءتورت-بەس جىل بۇرىن الەمنىڭ تاڭداۋلى كىتابى دەپ تانىلعان بولاتىن.

اباي-اقپارات 7657 0