دۇيسەنبى, 21 ماۋسىم 2021

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2016 ساعات 11:57

تۇڭعىش ءبىلىمدى قازاق حانى

بۇل زاتتار ولاردى تاڭ قالدىرعان زەردەلى قازاق حانى جاڭگىردەن الىنعان ەكەن.

اباي-اقپارات 5498 0

11 ءساۋىر, 2016 ساعات 11:20

دالانىڭ دارا دىلمارى - قۇنانباي

قۇنانبايعا ادەبي جانە تاريحي تۇلعا رەتىندە بەرىلگەن باعا ءوز زامانىنىڭ ارىستانداي قايراتكەر ەكەندىگىن ايعاقتايدى.

اباي-اقپارات 13335 2

5 ءساۋىر, 2016 ساعات 14:38

قىتايلاردىڭ قولىنان قازا تاپقان قازاقتىڭ تۇڭعىش قارجى ءمينيسترى

ءبىز اڭگىمە ەتكەلى وتىرعان جانىمحان 1888 جىلى التاي ايماعىنىڭ سارسۇمبە اۋدانىندا تىلەۋبايدىڭ شاڭىراعىندا دۇنيە كەلدى.

اباي-اقپارات 7031 0

1 ءساۋىر, 2016 ساعات 09:25

بەسىگىڭدى تۇزە (جالعاسى)

اۋەزدiڭ اتا مەكەنi ءبورiلi – ورتا ازيا مەن سiبiردi جالعاستىراتىن كەرۋەن جولىنىڭ ۇستiندە، ارقات بەكەتiنiڭ شىعىسىندا.

اباي-اقپارات 7860 1

31 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:24

قابدەش اعاعا جاۋاپ: اقىن سارا تورەبايدان قالاي جەڭىلدى؟

جازۋشى قابدەش ءجۇمادىلوۆ اعامىزدىڭ «ءبىرجان مەن سارانىڭ ايتىسى بولمادى، ونى جازعان ءارىپ» دەۋى – ناعىز اقيقاتتان اتتاۋ!

اباي-اقپارات 7537 0

28 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:45

بەسIگIڭدI تۇزە...

مۇحتاردىڭ ومiرiندەگi جانە ونەرiندەگi العاشقى قادامى، تۋرا ماعىناسىندا ايتقاننىڭ وزiندە، ابايدىڭ قارا شاڭىراعىنىڭ تابالدىرىعىن اتتاۋدان باستالدى.

اباي-اقپارات 8975 0

23 ناۋرىز, 2016 ساعات 01:19

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

قازاقتار جايلى: پاتشالىق رەسەي تىڭشىلارىنىڭ مالىمەتى

اباي-اقپارات 4306 0

22 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:22

قازاق ءسوزىنىڭ ەتنوگەنەزيسى

وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، قازاق ەلى اتاۋىنىڭ ءسوز ءتۇبىرى ء(وز ءتۇبى، ءوز اتاسى) «از».

اباي-اقپارات 7127 1