دۇيسەنبى, 24 اقپان 2020

دەپ جاتىر بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 اقپان, 2020 ساعات 11:10

ورازباەۆ ويىنا كەلگەنىن ىستەي بەرە مە؟

سەرىكقازى نۇرقاسىموۆ 4762 25

11 اقپان, 2020 ساعات 13:45

شاكير حاحازوۆ: ۇيات دەگەندى ءبىلۋ كەرەك قوي!

Abai.kz 2034 39

3 اقپان, 2020 ساعات 11:51

عابەڭ تۋعان اۋىلدىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر ما؟

كارىباي مۇسىرمان 646 4