جەكسەنبى, 14 شىلدە 2024

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 ءساۋىر, 2017 ساعات 01:41

الماتىعا "ازاتتىق" كوشەسى كەرەك، باۋىرجان بايبەك مىرزا!

ءشارىپحان قايسار 11092 16

1 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:33

«ەكسپوعا» كەلىڭدەر، قانداستارىم!

اۋىت مۇقيبەك 11205 23

31 ناۋرىز, 2017 ساعات 12:21

جاڭا پرەزيدەنت سارايى سالىنادى

نۇرزات توعجان 11433 40

30 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:13

ايجان: بالالارىم قىتايشا، ورىسشا، اعىلشىنشا بىلەدى

ءىلياس اقباي 7543 16

29 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:20

گولوۆكيننىڭ استانادا كەزدەسۋى وتپەۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 5888 9

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 16:02

قازاقستاندا 400 مىڭ ەتنيكالىق قىتاي ءومىر ءسۇرىپ جاتىر

نۇرزات توعجان 14166 35

27 ناۋرىز, 2017 ساعات 18:16

قادىرالينا زاڭعا باعىنباي ءالى قاسارىسىپ وتىر

اۋىت مۇقيبەك 12265 6

27 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:49

ەۋرازيالىق وداق ەلدەرىندە دۇربەلەڭ باستالدى

بىشكەكتە بۇرىنعى دەپۋتات سادىر جاپاروۆتىڭ تۇتقىندالۋىنا نارازىلىق تانىتقان توپقا پوليتسيا كۇش قولدانعان.

ءشارىپحان قايسار 6852 12