سارسەنبى, 1 ءساۋىر 2020

ساياسات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 16:26

گااگا مىنبەرىندە ايتىلعان ءسوز

الەمدىك ءسامميتتىڭ ءبىز ءۇشىن تابىستى بولعانى، قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ جاھاندىق دەڭگەيدەگى ومىرشەڭ باستامالارى ءبىراۋىزدان قولداپ تاپتى. وسىنى تارقاتىپ كورەلىك. اتاپ ايتساق، نۇرسۇلتان نازارباەۆ سامميت بارىسىندا «ۇلكەن جەتىلىكتىڭ» بارلىق ەلدەرىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسىپ، كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.

اباي-اقپارات 6862 0

13 ناۋرىز, 2014 ساعات 21:47

«ەح، سەرگەي، سەرگەي، سەرگەي...»

سەرگەي پاشەۆيچ (1-سۋرەتتە) – قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى. اۋعان سوعىسىنا قاتىسقان. قازىر كاسىپكەر جانە «بوەۆوە براتستۆو» وداعىنىڭ جەتەكشىسى.

اباي-اقپارات 4233 0

25 قاڭتار, 2014 ساعات 12:24

پۋتين رەسەيدىڭ تۇبىنە جەتۋى مۇمكىن بە؟

ەندىگى بولجام قانداي؟ ۆ.پۋتين باستاعان باسقىنشىلىقتان سوڭ بۇعان جاۋاپ رەتىندە فەدەراتسيانى قۇراپ وتىرعان ۇلتتىق رەسپۋبليكالاردىڭ ساياسي بەلسەندىلىگى وسەدى، مۇنىڭ سوڭى ۇلتتىق قوزعالىستار مەن ۇيىمداردىڭ كوبەيۋىنە الىپ كەلەدى.

اباي-اقپارات 12186 0