دۇيسەنبى, 25 قازان 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:11

وقۋلىق كوپ، ولقىلىقتارى ءتىپتى كوپ

اباي-اقپارات 5532 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:05

اۋىلدىڭ اسىعى قاشان الشىسىنان تۇسەدى؟

اباي-اقپارات 3932 0

15 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:28

سالاۋات كارىم. اكىمدەردىڭ سىقپىتى

اباي-اقپارات 7336 0

15 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:22

سوقىرمەن كورشى بولۋدىڭ قيىندىعى

اباي-اقپارات 3983 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:54

زيالىلار قۇراق كورپە بولا الا ما؟

اباي-اقپارات 4726 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:51

سەرىك اقسۇڭقار. باسقا ءيتتىڭ دە از با ەدى تالاعانى...

اباي-اقپارات 5823 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:05

... مەن ودان دا جاس ەدىم

اباي-اقپارات 4434 0

11 ءساۋىر, 2014 ساعات 09:19

...بيلىك ۇلتشىلدارعا ارقا سۇيەيدى

اباي-اقپارات 4715 0