سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 12:05

قىتاي – الەمدىك ەكونوميكانىڭ درايۆەرى مە؟

بولات نۇرعاليەۆ 2670 3

30 ناۋرىز, 2021 ساعات 16:55

ەرتەڭ تۇركى تىلدەس ەلدەردىڭ ءسامميتى وتەدى

Abai.kz 2858 6

30 ناۋرىز, 2021 ساعات 14:34

ساۋات مىڭباەۆ قىزمەتىنەن كەتتى

Abai.kz 5210 1

30 ناۋرىز, 2021 ساعات 14:32

قاي زاماندا دا زيالى ازاماتتارىمىز قوعام ءۇشىن باعدار بولعان

ماۋلەن اشىمباەۆ 1910 0

29 ناۋرىز, 2021 ساعات 18:39

"رۋحاني جاڭعىرۋ" ۇرپاق تاربيەسىنە اتسالىسپاق

Abai.kz 424 0

29 ناۋرىز, 2021 ساعات 15:21

تاتۋ كورشى، ستراتەگيالىق ارىپتەس...

شاحرات نۇرىشەۆ 1841 5

25 ناۋرىز, 2021 ساعات 15:12

مامين پرەزيدەنت توقاەۆقا ەسەپ بەردى

Abai.kz 2408 1