جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 58253. جازىلعاندار — 33814. قايتىس بولعاندار — 264

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 مامىر, 2020 ساعات 12:43

داۋرەن اباەۆ قىزمەت اۋىستىردى

Abai.kz 1512 4

22 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:52

كارانتين قاشان اياقتالادى؟

Abai.kz 21674 3