سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 ناۋرىز, 2021 ساعات 15:21

تاتۋ كورشى، ستراتەگيالىق ارىپتەس...

شاحرات نۇرىشەۆ 1842 5

25 ناۋرىز, 2021 ساعات 15:12

مامين پرەزيدەنت توقاەۆقا ەسەپ بەردى

Abai.kz 2409 1

24 ناۋرىز, 2021 ساعات 16:21

قازاقستان اسكەري قۋاتىن ارتتىرۋدا

Abai.kz 611 0