جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

ايماق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 تامىز, 2019 ساعات 10:57

قوستانايداعى قازاق مەكتەبى جابىلمايتىن بولدى

 جايبەرگەن بولاتوۆ 2715 7

15 تامىز, 2019 ساعات 18:11

سىر سپورتىندا سەرپىن بار

Abai.kz 1976 0

8 تامىز, 2019 ساعات 19:00

قازالىدا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلۋدا

Abai.kz 1165 0

31 شىلدە, 2019 ساعات 11:58

قوستانايلىقتار نازارباەۆقا بازار ماڭىنان كوشە بەردى

جايبەرگەن بولاتوۆ 2616 7