سەيسەنبى, 19 قاڭتار 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 قاڭتار, 2017 ساعات 00:44

حرۋششەۆ سالىعى قايتا ورالدى ما؟

اباي-اقپارات 2901 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:39

ۋاقىتشا تىركەۋ داۋى

اباي-اقپارات 2627 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:32

1 تەڭگە

اباي-اقپارات 2516 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:20

قىتاي كۇيەۋلەر كەلە جاتىر

اباي-اقپارات 2837 0

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:30

شىڭعىس حان ادامزات تاريحىنداعى ۇلى تۇلعا

اباي-اقپارات 7926 0

26 جەلتوقسان, 2016 ساعات 09:26

2016 جىلى كولىك اۆارياسىنان 1228 ادام قازا تاۋىپتى

اباي-اقپارات 3676 1

22 جەلتوقسان, 2016 ساعات 12:01

قارا تYن

اباي-اقپارات 2985 0

22 جەلتوقسان, 2016 ساعات 11:48

تورەعاليدى سىناۋدىڭ قاجەتى جوق

اباي-اقپارات 2723 0