بەيسەنبى, 18 شىلدە 2024

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 قاڭتار, 2015 ساعات 12:51

ەر ەڭكەيسە ەڭكەيەدى جالعىز-اق

ەر ەڭكەيسە ەڭكەيەدى جالعىز-اق تۋعان جەردىڭ توپىراعىن سۇيگەندە!

اباي-اقپارات 10300 0

30 جەلتوقسان, 2014 ساعات 12:46

يبراگيم يسا. ءبىز ¬- قاسقىرمىز!

ولسە ولەر قاسقىرلار قاجىعاندا، قۋاتى بار كەزىندە ءتىرى ولمەيدى.

اباي-اقپارات 9897 0

28 جەلتوقسان, 2014 ساعات 23:54

تالعات كەڭەسباەۆ. «ماحاببات سەنى...»

ەلەۋسىز عانا. قاراپايىم. بىراق، مەن ءۇشىن ەرەكشە. قىمبات.

اباي-اقپارات 10566 0

24 جەلتوقسان, 2014 ساعات 10:00

سوفىيان (سوفى سماتاەۆ).«قازاق سونسە، كۇن سونەر!»

قول سۇيەمىز جىلاپ جاتىپ، اينالعان سوڭ توبىرعا...

اباي-اقپارات 7830 0

23 جەلتوقسان, 2014 ساعات 09:00

جاننا يمانقۇل. قيىلعان اتكەنشەك

اكەمىزدىڭ بىزگە جاساعان اتكەنشەگى سول ماڭايداعى بالالاردىڭ بارلىعىنا ورتاق قۋانىش بولدى.

اباي-اقپارات 8101 0

19 جەلتوقسان, 2014 ساعات 10:47

اباي باي بولعان با؟

قۇنانبايداي شونجاردىڭ بالاسى، جۋان تۇقىمنان بولعان سوڭ، اباي تۋرالى وسىنداي سۇراقتىڭ تۋى زاڭدى.

اباي-اقپارات 7809 1

18 جەلتوقسان, 2014 ساعات 10:44

ساحنا – عۇمىر. «اركاش اعا»

ساقال-شاشىن قىراۋ باسىپ، ءوزى سومداعان ابىزداي بولىپ كورىنەتىن - ابىلقاسىم جاڭبىرباەۆتىڭ دا ورتامىزدان كەتكەنىنە ءبىراز جىلدار ءوتتى.

اباي-اقپارات 7088 0

15 جەلتوقسان, 2014 ساعات 11:57

تالعات كەڭەسباەۆ. ابايعا اباي بولايىق!

تاۋەلسىزدىكتىڭ تابالدىرىعىنان اتتاعان جىلدارى ابايعا كىر جاعۋعا ۇمتىلدىق.

اباي-اقپارات 8795 0