سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

دەپ جاتىر بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 اقپان, 2016 ساعات 10:38

تانىمال ارتىستەر جاڭا درامالىق قويىلىمدا باس قوسادى

م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىنىڭ كىشى زالىندا 6,7,10,14 اقپان كۇندەرى 90 ماۋسىمنىڭ العاشقى جاڭا سپەكتاكلى «قوشتاسقىم كەلمەيدى…»

اباي-اقپارات 4092 0

1 اقپان, 2016 ساعات 10:58

انشىلەردىڭ ارەكەتى ەلدىڭ كۇدىگىن وياتتى

اباي-اقپارات 3361 0

29 قاڭتار, 2016 ساعات 12:48

رينات زايىتوۆ جيىركەنەتىن "وردا" توبى اقىندى كەزدەسۋگە شاقىردى

“وردا” توبىنىڭ ءانشىسى رينات زايتوۆقا وسىدان ءبىراز بۇرىن ەلدى دۇرلىكتىرگەن سۇقباتىنا وراي جاۋاپ بەردى. ەربولات بەدەلحان Gakku ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتىسكەر اقىنعا اۋەلى ءوزىن تانىستىردى: «وردانىڭ» بالاسى دەپ وتىر.

اباي-اقپارات 6955 0

29 قاڭتار, 2016 ساعات 12:17

اكتەر نۇرلان ءالىمجان ماجىلىسمەن بولۋى مۇمكىن

كەزەكتەن تىس ءماجىلىس سايلاۋى جانە بارلىق دەڭگەيدەگى كەزەكتى ءماسليحات سايلاۋى بيىل 20 ناۋرىزدا وتەدى.

اباي-اقپارات 3557 0

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:24

دۇعالوۆا دەپۋتات بولاتىنداي تۇك بىتىرگەن جوق

ەلدىڭ باس پارتياسى «نۇر وتاننىڭ» حاتشىسى فارحاد قۋانعانوۆ بۇعان دەيىن قازاقستاندىق سپورت جانە ونەر جۇلدىزدارى دا دەپۋتات رەتىندە باقتارىن سىناۋعا قۇقىلى ەكەنىن ايتىپ، ولاردىڭ قاتارىندا ءانشى جانار دۇعالوۆانىڭ دا ەسىمىن اتاعان ەدى.

اباي-اقپارات 5539 0

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:20

اللا پۋگاچەۆا «رينگو» توبىنا باتا بەردى

اللا پۋگاچەۆا «رينگو» توبىنا ونجىلدىق مەرەيتوي كونتسەرتىن وتكىزۋگە باتاسىن بەردى. بۇل تۋرالى پروديۋسەر Instagram جەلىسىندەگى جەكە پاراقشاسىنا جازدى.

اباي-اقپارات 3440 0

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:46

ءان ۇرلاعىش انشىلەرگە قاتىستى تاعى دا داۋ شىقتى

وسى كۇنى قاي سالا بولماسىن بۇگىنگىدەي باسەكە قىزعان شاقتا جولى بولماعان، ءوز ورىندارىن تابا الماعان كەيبىر «ماماندار» وزگە بىرەۋدىڭ تۋىندىسىن «ۇرلاپ الىپتى»، دەگەندى ءجيى ەستيتىن بولدىق.

اباي-اقپارات 3558 0

26 قاڭتار, 2016 ساعات 12:19

«امانات» ءفيلمى «وسكار» الۋعا نيەتتى

«امانات» ءفيلمى «وسكار» كينوپرەمياسىنا ۇسىنىلادى.

اباي-اقپارات 3157 0