جەكسەنبى, 1 تامىز 2021

ايماق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 مامىر, 2021 ساعات 16:10

ءدىن تاراتقان بابالاردىڭ باسىنا بەلگى قويىلدى

ايدىن جورتىموۆ 8463 25

9 ءساۋىر, 2021 ساعات 12:17

ارقالىقتىڭ مەشىتىنە كىم اراشا تۇسەدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 13029 2

23 اقپان, 2021 ساعات 12:35

تورايعىر بالالارى توڭىپ ءجۇر

جانارگۇل قادىروۆا 15843 2

22 اقپان, 2021 ساعات 13:27

بايدەن رەسەيگە قاتىستى نە ايتتى؟

اسحات قاسەنعالي 19247 1

20 قاڭتار, 2021 ساعات 15:36

شىعىستىڭ ءسوزىن ورىسشا انت بەرگەن پانچەنكولار سويلەيدى

قۋانىش قاپپاس 24179 28