سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

ايماق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:52

اتا-مەكەنىمىزدىڭ مىڭ جىلدىق تاڭباسى

Abai.kz 645 1

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:31

شىڭجاڭ تاعدىرىنىڭ شىرعالاڭعا ءتۇسۋى

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 4596 20

26 ناۋرىز, 2020 ساعات 21:21

ىندەتتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان 10 شارا

Abai.kz 497 0

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:09

كوزبوياۋشىلىق قانعا سىڭگەن ادەت پە؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 1836 9

19 اقپان, 2020 ساعات 11:43

فورت-شەۆچەنكونىڭ تاريحي اق كەتىك اتاۋىن قايتارۋ قاجەت

قوجىربايۇلى مۇحامبەتكارىم 3418 10

11 اقپان, 2020 ساعات 11:43

قوستانايعا ابايدان گورى پۋشكين قىمبات

جايبەرگەن بولاتوۆ 1569 11